โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่าน เกี่ยวกับการบริการวิชาการและด้านอื่นๆ ภายใต้กรอบแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการระดมความคิดและศักยภาพต่างๆที่มีอยู่ นำไปพัฒนาเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือร่วมกับหอการค้าจังหวัดน่านด้านการบริการวิชาการและด้านอื่นๆออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา