โลโก้เว็บไซต์ ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio) | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 โดย ศรัญญา อินทร์คำเชื้อ จำนวนผู้เข้าชม 4842 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระบบจัดเก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  ชุมชนและสังคม  ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่สู่ความเป็นเลิศในยุค Digital Transformation  โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรให้ได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  ทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญและก้าวหน้าในสายางานของตนเอง ผ่านกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ระยะสั้น  ระยะยาว)
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (สายวิชาการ) และการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

ดังนั้น  คณะผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบการจัดแก็บแฟ้มสะสมงาน เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยสามารถจัดเก็บเอกสาร ผลงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง สำหรับประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ที่แยกหมวดของเอกสารที่ชัดเจน และสามารถแนบเอกสารดังกล่าวให้กับผู้ประเมิน ซึ่งส่งผลให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการรายงาน อีกทั้งก่อให้เกิดการลดการใช้งบประมาณด้านวัสดุสำนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คู่มือใช้งานระบบจัดก็บแฟ้มสะสมงาน (e-Portfolio)

เข้าใช้ระบบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา