โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม การเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงาน | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม การเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2164 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการการเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพื่อยกร่างมาตรฐานการเชื่อมซ่อม ตามหลักวิศวกรรมการเชื่อม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แมน ตุ้ยแพร่ หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบราง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์ระบบราง มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

         โครงการเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันราง เพื่อยกร่างมาตรฐานการเชื่อมซ่อม ตามหลักวิศวกรรมการเชื่อมจัดขึ้นเพื่อเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเชื่อมซ่อมแผลล้อดิ้นลนสันราง และการร่างมาตรฐานแนะนำสำหรับช่างเชื่อมและผู้ตรวจสอบ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมพอกแผลล้อดิ้นบนสันรางจากการวิจัย การทดลอง และทดสอบจริงสู่ผู้ประกอบการและบุคลากรระบบขนส่งทางรางโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย ผู้เชี่ยวขาญจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ช่างเชื่อม วิศวกร พนักงานและบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฝ่ายการช่างโยธา ตลอดจนวิศวกร ช่างผู้ปฏิบัติงาน และพนักงานของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา