โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือสถานประกอบการ ดึงแพลตฟอร์ม PI ช่วยพัฒนาแนวทางการจัดศึกษา ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ตรงโจทย์สถานประกอบการ  | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีนำผู้บริหารมหาวิทยาลัยหารือสถานประกอบการ ดึงแพลตฟอร์ม PI ช่วยพัฒนาแนวทางการจัดศึกษา ตั้งเป้าสร้างบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ตรงโจทย์สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 20 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3136 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       เมื่อวันที่ 19- 20 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือในการจัดการศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (SNC)และ บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริ่ง คัตติ้งทูล จำกัด ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องและรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

       ในโอกาสนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยยังได้นำเสนอแนวทางการใช้ “นวัตกรรมบริหาร ด้วยแพลตฟอร์ม PI” สำหรับมหาวิทยาลัย ในการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อน การจัดการศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร” ซึ่ง นวัตกรรมบริหาร ด้วยแพลตฟอร์ม PI”  เป็นกลยุทธ์และการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสนองยุทธศาสตร์พันธกิจของที่มุ่งให้บุคลากรขององค์กร นำไปสู่การวางแผนบุคลากรได้อย่างเหมาะสม และการวิเคราะห์แนวทางการทำงานทีมและวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานที่สอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายขององค์กรต่อไป

 

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์สาคร ปันตา คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา