โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับรางวัล | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ได้รับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 19 สิงหาคม 2566 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 1655 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรวัส อมรวัฒนาพงษ์ และนายอิทธิพงษ์ คมเพชรสง่า นักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับรางวัลระดับ Silver ในการแข่งขันการสอนวิชาทฤษฎี กลุ่มวิชาเครื่องกล/เมคคาทรอนิกส์/ยานยนต์สมัยใหม่ โดยมี ว่าที่ ร.ต. ดร.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ในการแข่งขันวิชาการ Teaching Academy Award 2023 (10th) ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2566 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา