โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เปิดบ้าน  ชวนน้องวัยเรียน ลอง เล่น เรียนรู้ เปิดทักษะการเรียนรู้ สาขาที่สนใจ เรียนรู้สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ  “Embrace Tomorrow” | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เปิดบ้าน ชวนน้องวัยเรียน ลอง เล่น เรียนรู้ เปิดทักษะการเรียนรู้ สาขาที่สนใจ เรียนรู้สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ “Embrace Tomorrow”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 17  สิงหาคม 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนาประจำปี 2566 (RMUTL Open House 2023) "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" Embrace Tomorrow” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน และยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ

             ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขัน E-Sport กิจกรรมWorkshop  มัด มือ ย้อม การถ่ายภาพบุคคล ลายคำล้านนาร่วมสมัย  ถ่ายภาพบุคคล การจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ภายในงานนี้มีโควต้าพิเศษสำหรับบางหลักสูตรและโควต้าสำหรับนักศึกษาพิการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จากโรงเรียนและสถานศึกษาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา