โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ TM รอบ 12 เดือน โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ TM รอบ 12 เดือน โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 2993 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมสังเกตุการณ์ การตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการรอบ 12 เดือน โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 1 "โครงการ การพัฒนาโกโก้ไทยสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่าสูงในรูปแบบอาหารทางเลือก “ช็อกโกแลตคีโต” นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย บริษัทฮิลล์ ไทรบ์ โกโก้ คอฟ จำกัด " นำโดย รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล, ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจติดตามโครงการ รวมทั้ง นายพสิษฐ์ เลี่ยมประวัติ,นายปฏิวัติ โลมะวิสัย พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม มช. และ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประเมิน ติดตามความก้าวหน้า และให้คำแนะนำในการเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และส่งมอบผลผลิตโครงการ TM รอบ 12 เดือน ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร หัวหน้าโครงการ ได้รายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งแนะนำลิ้มลองผลผลิตจากโกโก้ แปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ พร้อมทั้งนางสาวสิริญา ปูเหล็ก ประธานกรรมการบริษัท ได้เข้าร่วมรับฟังการรายงานและนำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทและเสนอแนวคิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายใต้โครงการที่ส่งผลกระทบและสร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา