โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5683 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 18(1/2566) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566  ดังมีรายนามต่อไปนี้
1.ผศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
2.ดร.ดารารัตน์ ธาตุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
3.อาจารย์ฐิติรัตน์ วิจารณ์ปรีชา  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
4.ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา
5.อาจารย์ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 
6.อาจารย์วรินรดา สันติอาภรณ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา
7.ดร.อารุณี วงษ์ขาว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก
8.อาจารย์ธรรมนูญ บุพเต อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา