โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน จัดอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดอบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แหล่งเรียนรู้เกษตรดิจิทัลด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีไอโอทีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเพาะปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายในรูปแบบตลาดออนไลน์” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีความเข้าใจ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะ สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในโรงเรือน รวมถึง กระบวนเพิ่มช่องทางการขาย หรือการทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ เพื่อต่อยอดความรู้ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ก้าวสู่การเป็น เกษตรยุคใหม่หรือ Smart-Farm ได้อย่างเต็มรูปแบบ

     โดยโครงการแบ่งเป็น 3 โครงการย่อย
1. อบรมด้านการบริหารจัดการน้ำด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานกระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน 
2. อบรมการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านของจังหวัดน่าน ได้แก่ หญ้าเอ็นยืดและหญ้าโด่ไม่รู้ล้ม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายได้ ให้แก่นักศึกษา/บัณฑิต และเกษตรกรในจังหวัดน่าน
3. อบรมการเพิ่มช่องทางการขายเพิ่มรายได้ด้วยเกษตรดิจิตอลให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในจังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว : สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา น่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา