โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 ตุลาคม 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายทินภัทร  อุปราสิทธิ์  นิติการชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ในนามพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอ่านคำกล่าวสดุดี  เพื่อเทิดพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ที่ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาขาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรีไทย ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอีกพระองค์หนึ่ง  พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง และประเพณีอันล้าสมัย  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมครั้งแรกของประเทศ  ทรงใช้พระบรมราโชบายผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกัน  ดังที่ทรงมีพระราชดํารัสว่า "อย่าติดของเก่า อย่าตื่นของใหม่ จงคิดหาดีในของเก่าและของใหม่"  นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมและพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ  ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแผ่นดินและพระบิดาของปวงชนชาวไทย  ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หลายประการ อันเป็นพระราชดำริริเริ่มที่บังเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  และเป็นประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยิ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


คลังรูปภาพ : 1 ตุลาคม 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา