โลโก้เว็บไซต์ เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เผยแพร่ราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

1. ชื่อโครงการ จ้างทำความสะอาดอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   1,014,000.00 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2565 

     เป็นเงิน   1,013,565.60 บาท (หนี่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

    ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  ตามสัญญาเลขที่ ผปย.03/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง  

    6.1 นางนราพร จันพิบูลย์                            ประธานกรรมการ    

    6.2 นางสาวสุพัตรา งามสมพงษ์                  กรรมการ  

    6.3 นางเนาวเรศ ตาปวง                              กรรมการ  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา