โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโมดูลอาชีพ Modular System | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรโมดูลอาชีพ Modular System

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรโมดูลอาชีพ (Modular System) โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับวิทยากร อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาระบบและหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาหลักสูตรในโมคูลอาชีพ Modular System ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามความต้องการของผู้เรียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING

          โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรโมดูลอาชีพ (Modular System) มีการดำเนินกิจกรรมรับฟังการบรรยายจากวิทยากร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตาจารย์ ดร. สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM MEETING ในหัวข้อการออกแบบโมดูลการเรียนรู้ และการออกแบบโมดูลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรปกติ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ การออกแบบหลักสูตรโตยเน้นสมรรถะผู้เรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา