โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้้งที่ 1/2565 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้้งที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3880 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้้งที่ 1/2565

     วันที่ 1 ธันวาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ดำเนินการจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ บรรณาธิการประจำวารสาร และกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 2. ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 3. ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 5. ศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 6. ศาสตราจารย์ ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 
 11. รองศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ซามาตย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
 12. รองศาสตราจารย์ ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา) 
 13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)

     ผ่านแพลตฟอร์มระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานวารสารที่ผ่านมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิในการพัฒนาจัดทำแผนการดำเนินงานวารสารในลำดับต่อไป ให้เกิดคุณภาพและเป็นไปตามหลักการดำเนินงานของการพัฒนาวารสารที่ดี รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัย ภายใต้ความสอดคล้องของหลักเกณฑ์ ประกาศ ก.พ.อ. ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

     วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เป็นวารสารที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี และเผยแพร่เล่มวารสารอย่างต่อเนื่องจำนวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ (พศ. 2560 - ปัจจุบัน) ภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสำคัญในการพิจารณาประเมินบทความวิชาการภายใต้คุณภาพมาตรฐานของการพิจาณาบทความวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด อาทิ การพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ ในรูปแบบ Double Blinded 

     วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มีมาตรฐานการกำหนดเผยแพร่ตีพิมพ์ ปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม การนำองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเผยแพร่ เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ในรูปแบบเล่มวารสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย งานวิจัยนวัตกรรม 4 กลุ่ม สาขา ดังนี้ 

 1. งานวิจัยนวัตกรรม ด้าน อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. งานวิจัยนวัตกรรม ด้าน เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ
 3. งานวิจัยนวัตกรรม ด้าน วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 4. งานวิจัยนวัตกรรม ด้าน ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเทมเพลท เพื่อส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม ได้ที่ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index หรือติดตามข่าวสารจากทางวารสารได้ที่เฟสบุคแฟนเพจ https://www.facebook.com/jitr.rmutl ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว ผู้ประสานงานวารสาร โทร. (มือถือ) 087-079-0797 หรือทางอีเมล jitr.rmutl@gmail.com


เว็บไซต์วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม เฟสบุคแฟนเพจ วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา