โลโก้เว็บไซต์ การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 ปีการศึกษา 2566 | งานประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 : TCAS 1 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 มกราคม 2566 โดย จัตวา บุญตรง จำนวนผู้เข้าชม 7519 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 21 มกราคม 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ


1.ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
   1.1 บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
   1.2 เอกสารที่แสดงผลการศึกษาและคุณวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ตามประกาศคุณสมบัติ คุณวุฒิผู้สมัคร เช่น ใบแสดงผลการเรียน / ใบรบ. / ใบปพ.1 / ใบเกรด / หนังสือรับรอง / สมุดพก เป็นต้น โดยต้องเป็น เอกสารฉบับจริง ที่รับรองเอกสารจากสถานศึกษาเดิม มาแสดงให้กรรมการตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ชุด และสำเนาอีก 1 ชุด (เอกสารฉบับจริง คือ เอกสารที่ออกโดยสถานศึกษา มีตราประทับ และ
ลงนามโดยผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่เอกสารที่สำเนาจากฉบับจริง)
   1.3 หลักฐานแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
   1.4 หลักสูตร โครงการร่วม บ.ซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ผู้เข้าสอบ ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมผู้ปกครอง
   1.5 กรณีไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุสุดวิสัยและจำเป็นอย่างที่สุด  เช่น ประสบอุบัติเหตุรุนแรง เป็นต้น ให้ผู้สมัครหรือผู้ปกครองแจ้งงานรับนักศึกษาใหม่ ทราบพร้อมแสดงหลักฐาน ก่อนเวลา 10.00 น. ของวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น หากแจ้งภายหลังจากที่กำหนด มหาวิทยาลัย จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์
   1.6 เอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการสอบ ด้วยวิธี ATK ที่รับรองโดย โรงพยาบาลทั่วไป , โรงพยาบาลเฉพาะทาง , คลินิกเวชกรรม , คลินิกเทคนิคการแพทย์ หรือ ร้านยาแผนปัจจุบันที่อยู่ในระบบหมอพร้อม เป็นต้น
 


2. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ผู้สมัคร ต้องเข้าสอบ ณ สนามสอบของหลักสูตรและพื้นที่ ที่เลือกสมัครและสอบผ่าน เท่านั้น แบ่งได้ดังนี้
   2.1  ทุกหลักสูตรที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ แบ่งเป็น
         2.1.1 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ระบุสถานที่เรียน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.เมือง
                  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
         2.1.2 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ระบุสถานที่เรียน มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด
                  สอบสัมภาษณ์ที่ โถงอาคาร C3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
         2.1.3 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
                  สอบสัมภาษณ์ที่ โถงอาคารบริหารธุรกิจ 3 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมืองจ.เชียงใหม่)
         2.1.4 ทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
                  สอบสัมภาษณ์ที่ ห้อง รล. 101 อาคาร15 ชั้น 1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (หลังวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่)
         2.1.5 ทุกหลักสูตรที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
                  สอบสัมภาษณ์ที่ อาคาร S1 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่)
         หมายเหตุ เชียงใหม่ เฉพาะกลุ่ม A ทุกหลักสูตร สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกิจกรรม(โรงยิม)  (ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่)
   2.2  ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ตาก
          สอบสัมภาษณ์ที่ ห้องทองกวาว อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก
   2.3  ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา เชียงราย
          สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย
   2.4  ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ลำปาง
          สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
   2.5  ทุกหลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา น่าน
          สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน
   2.6  หลักสูตรและทุกกลุ่ม ที่ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
          สอบสัมภาษณ์ที่ อาคารกองการศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก


และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00น. เป็นต้นไป


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา